OSOBNÉ ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE

SPOLOČNOSŤ RAJO, A.S., SO SÍDLOM STUDENÁ 35, 823 55 BRATISLAVA, IČO: 31 329 519, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL Sa, VLOŽKA Č. 459/B (ĎALEJ AKO RAJO, A.S. ) NEPOSKYTNE ŽIADNYM TRETÍM STRANÁM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ BY STE MOHLI POSKYTNÚŤ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU SPOLOČNOSTI RAJO, A.S.. TAKÉTO PRÍPADNÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA POUŽIJÚ ZA JEDINÝM ÚČELOM, A TO ČO NAJEFEKTÍVNEJŠIE VÁM POSKYTNÚŤ ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY.

Spoločnosť Rajo, a.s. spracúva len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na spoločnosť Rajo, a.s.. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

  • Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
  • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti Rajo, a.s. alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva: (i) právo súhlas kedykoľvek odvolať, (ii) právo prístupu k svojim osobným údajom, spracúvaným zo strany spoločnosti Rajo, a.s., (iii) právo žiadať o ich opravu, (iv) právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu, (v) právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“), (vi) právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov, (vii) právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, (viii) právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika a zároveň (ix) pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv môžete kontaktovať spoločnosť Rajo, a.s. prostredníctvom emailu: gdpr@rajo.sk alebo poštou na adrese spoločnosti Rajo, a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava.

Okrem údajov, ktoré pošlete spoločnosti Rajo, a.s., spoločnosť zbiera aj informácie z tzv. „cookies“. Tieto informácie môžu obsahovať údaje o (i) webových stránkach prepojených s touto stránkou, (ii) stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke, (iii) Vašu IP adresu a (iv) dĺžku času stráveného na tejto stránke. Tieto informácie spoločnosť Rajo, a.s. nepoužíva za účelom Vašej identifikácie, ale za účelom štatistiky, diagnostikovania problémov súvisiacich so stránkou alebo serverom alebo na ďalšie účely v súlade s platnými právnymi predpismi. Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti v celej Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov), ktoré prinášajú nové pravidlá a zásady ochrany a spracúvania osobných údajov. Aby sme mohli s Vami zostať aj naďalej v kontakte, potrebujeme nový súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely. Váš súhlas je vždy dobrovoľný, nepodmienený a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Späť